Tag: อบรม สาร เคมี

อบรม สาร เคมี

อบรมสารเคมี เนื้อหาที่น่าสนใจ และวัตถุประสงค์ในการอบรม อบรมสารเคมี เนื้อหาที่น่าสนใจ และวัตถุประสงค์ในการอบรม 

จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานกับสารเคมี รวมถึงไม่เข้าใจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เมื่อต้องทำงานสัมผัสสารเคมี แน่นอนว่าย่อมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงได้ เช่น การระเบิดของถังเก็บสารเคมี พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมี เป็นต้น ทำให้สถานประกอบการที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองต้องเรียนรู้การบริหารจัดการสารเคมี โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมี วัตถุประสงค์ของการอบรมสารเคมี 1.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสารเคมีนั้นเกิดความรู้และความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย 2.ผู้ที่เข้ารับการอบรมสารเคมีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปจัดการสารเคมีในเชิงปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย 3.ผู้เข้ารับการอบรมสารเคมีจะได้ทราบถึงสาเหตุและชนิดอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 4.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ใช้ป้องกันสารเคมีและการสวมใส่อย่างถูกวิธี อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ในงานสารเคมี เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ เป็นต้น เนื้อหาหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมี กฎหมายและมาตรฐานสำคัญ ความจำเป็นในการบริหาร จัดการ